INWESTYCJE DROGOWE


 • DROGI GMINNE
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbójno, gmina Gozdowo.

                                                          

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Projekt realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” operacja typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Gozdowo została zawarta 22.07.2016r.
Przedsięwzięcie polega na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej, ułożonej na nawierzchni z kruszywa łamanego o długości 1 832,50 mb, powierzchnia jezdni 5 652 m2. W zakres robót planowanej inwestycji wchodzi:
• Profilowanie istniejącej nawierzchni drogi,
• Ułożenie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego,
• Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki bitumicznej,
• Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej,
• Wykonanie umocnionych poboczy obustronnych.

Rozwój społeczno-gospodarczy warunkowany jest dobrze rozwiniętą, drożną siecią drogową.
W wyniku realizacji operacji droga wewnętrzna otrzyma status drogi wyższej kategorii i stanie się drogą publiczną o randze gminnej. Głównym celem inwestycji będzie zwiększenie liczby kilometrów dróg publicznych na terenie gminy Gozdowo. Wartość przedsięwzięcia wyniesie 503 029,85 zł, a dofinansowaniem objętych zostanie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
 

 
 
 
 
 
Widok przez rozpoczęciem realizacji inwestycji.

 
 
 
Wykonanie podbudowy.

 

 
 
Układanie warstwy wiążącej.

 
 
 
Układanie warstwy ścieralnej i wykonanie poboczy. 

 
 
Odbiór końcowy zadania.
 
- Przebudowa drogi gminej w miejscowości Kozice.

   
 
 

 
 
- Przebudowa drogi gminnej relacji Miodusy-Cetlin-Reczewo - II etap.

 
 
 
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lelice (pomiędzy ul. Szkolną i Starowiejską).
 
 
 
 
 • DROGI POWIATOWE
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski-Gozdowo - etap III.

 
 
 
 
 
 
 
W trakcie realizacji inwestycji. 

 
 
Widok po zrealizowaniu inwestycji.

     INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

 • Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rękawczyn.
 
 
 
Stawianie ścian konstrukcyjnych budynku.

 
 

 
 
 
 
 
Roboty konstrukcyjne.

 
 
 
Roboty wykończeniowe.
 
 
 
 
Prace wykończeniowe.
 
 • Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rycharcice.
 

 

 
Wymiana dachu, wykonanie stropu, budowa ścian działowych.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przegląd przedodbiorowy inwestycji. 

 
 
 
 
 • Remont chodnika w Bonisławiu.
 
  
 
 
 

Podczas prac remontowych.

 
 
 
 
 
  Widok po zrealizowaniu zadania.
 • Przebudowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Gozdowie.
 
 
 
Układanie kostki brukowej.

 
 
 
 • Przebudowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Lelicach.

 
 
 
 


 • Plac zabaw "WEOŁY OGRÓDEK" w Gozdowie.
 
 
 
 

INFARSTRUKTURA OŚWIATOWA

 • utworzenie Klubu Dziecięcego "Radosna Kraina" w Gozdowie w ramach programu MALUCH + EDYCJA 2017
Prace remontowo-adaptacyjne części obiektu Szkoły POdstawowej w Gozdowie
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Budowa placu zabaw

 
 
 
 

 OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez nasadzenie drzew, krzewów i roślin wieloletnich w Gozdowie - ul. Kasztanowa wraz z terenem przyległym.


 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 • Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez nasadzenie drzew, krzewów i roślin wieloletnich w Lelicach - ul. Bajeczna wraz z terenem przyległym.

 
 
 
 
 


 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 • Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez nasadzenie drzew, krzewów i roślin wieloletnich w Ostrowach - teren przy Szkole Podstawowej.

 
 
 
 


  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman